Kauba tariifne klassifitseerimine

Vastavalt ELi tolliseadustiku art 20 lõikele 6 määratakse kaupade klassifitseerimisel kindlaks kombineeritud nomenklatuuri (tõlgetes nimetatud ka „koondnomenklatuuriks”) alamrubriik või mõne muu kombineeritud nomenklatuuril põhineva nomenklatuuri alamrubriik. Nendeks muudeks nomenklatuurideks võivad olla nomenklatuurid, mis on kehtestatud konkreetseid valdkondi reguleerivate ühenduse õigusaktidega, et kohaldada kaubavahetusega seotud tariifseid või mittetariifseid meetmeid.  

Euroopa Nõukogu määrusega 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri kohta (art 1) kehtestatakse ELi kombineeritud nomenklatuur, mis peab vastama nii ühise tollitariifistiku kui ka ühenduse väliskaubanduse statistika nõuetele.

Kombineeritud nomenklatuur on esitatud määruse nr 2658/87 I lisas koos vastavate ühise tollitariifistiku ühepoolsete ja kokkuleppeliste tollimaksumääradega ning täiendavate statistiliste mõõtühikutega.

Kombineeritud nomenklatuuri muudetakse, et võtta arvesse statistika või kaubanduspoliitikaga seotud nõuete muudatusi, tehnika või kaubanduse arengut, vajadust tekste kohandada või selgemaks muuta. Määruse nr 2658/87 artiklis 12 sätestatud korras võtab komisjon vastu määruse, milles esitatakse kombineeritud nomenklatuuri täielik variant. Kõnealune määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 31. oktoobril ja seda kohaldatakse alates järgneva aasta 1. jaanuarist.

Kaupade impordil kolmandatest maadest ELi territooriumile tuleb kaup lisaks kombineeritud nomenklatuurile (KN) klassifitseerida ka vastavalt ELi integreeritud tollitariifistikule (TARIC). TARICi alamrubriik on 10-kohaline kaubakood, mille 8 esimest kohta on KN-kood (KN-koodi 6 esimest kohta tuleneb omakorda Harmoneeritud süsteemi (HS) koodist) ning 9. ja 10. koht on seotud ühenduse meetme integreerimisega tollitariifistikus. Kui 10-kohalisest TARICi koodist ei piisa ühenduse meetmete rakendamiseks, tuleb kasutada TARICi neljakohalist lisakoodi. Lisakoodid ei ole kaubakoodi osa, vaid täiendavad neid (v.a eksporditoetuste nomenklatuuri korral, kus 8-kohalist KN-koodi eraldi ei kasutata, vaid ainult 12-kohalisena kombineeritud nomenklatuuri koodi ja eksporditoetuste neljakohalise lisakoodi kombinatsioonina (8+4)).

Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat (TAXUD) haldab järgmisi elektroonilisi andmebaase:

  • TARIC – sisaldab ajakohastatult kõiki TARICi koodile ELi õigusaktidega kehtestatud kaubavahetusega seotud tariifseid ja mittetariifseid meetmeid. Päringu teostamisel tuleb sisestada kuupäev, millise seisuga soovitakse meetmete infot saada;
  • EBTI – siduvat tariifiinformatsiooni puudutav elektrooniline andmebaas, mis võimaldab teostada päringuid ELis väljaantud siduva tariifiinformatsiooni (ingl Binding Tariff Information (BTI)) kohta;
  • ECICS – Euroopa keemiliste ainete elektrooniline andmebaasis keemiliste ainete klassifitseerimiseks.

Klassifitseerimise kontaktisikud

 

Vaata lisaks:Tagasi | Üles