Asud siin: Ärikliendile Maksukalender

Maksukalender 2016

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

Tähtaeg Füüsiline isik FIE Juriidiline isik Mitteresident Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine
Iga kuu 5. kuupäev     X   Omakapitalist tehtud väljamaksete korral väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD.
Iga kuu 10. kuupäev   X* X X*** Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni vorm TSD esitamine, tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine.*****
    X X**** Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete ning nende saajate deklaratsiooni INF 1 esitamine. Vorm INF 1 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti.
    X X****** Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine.
Iga kuu 15. kuupäev     X   Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja).
     
X
  Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine.
    X  
 
 
Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul.
Iga kuu 20. kuupäev   X X   Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine.*****
  X X   Ühendusesisese käibe aruande (VD) esitamine.
    X   Aktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja poolt.
    X   Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande esitamine (esitab aktsiisilaopidaja).
JAANUAR 15 X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine.
VEEBRUAR 1   X* X X*** Füüsilistele isikutele 2015. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõendi vormi TSM või vormi TSM MR väljastamine isiku nõudmisel.
    X   Informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6, INF 14 ja INF 16 esitamine.
MÄRTS 15   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
31 X X     Füüsilise isiku 2015. aasta tuludeklaratsiooni esitamine.
X X X X Maamaksu tasumine.
      X Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklareerimine vormil V1. Deklareerimise erandid:
- Kinnisasja korral esitatakse tuludeklaratsioon vormil V1 ühe kuu jooksul pärast kasu saamist. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
- Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil V1 Eestis maksustatava kasu vara võõrandamisest ühe kuu jooksul kasu saamisest. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
      X Mitteresident, kes sai Eestis tulumaksuseaduse alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning maksuleping ei vabasta tulumaksust, esitab tuludeklaratsiooni (vormi A1). Tulumaksu tasumise tähtaeg 3 kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamise tähtajast.
Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil A1 intressi või üüri- või renditulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.
APRILL 11   X X X**** Mitteresidendile makstud intressi deklaratsiooni (vormi INF 12) esitamine.
15 X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine.
JUUNI 15   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
30       X**** Püsiva tegevuskoha raamatupidamise majandusaasta aruande esitamine. Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.
   

 

 X

 

  Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva deklaratsiooni (mittemaksuresidentide finantskontode kohta) esitamine (esitavad Eesti finantsasutused).
JUULI 1 X       Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.
    X   Deklaratsiooni vormi INF 9 esitamine.
15 X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine.
SEPTEMBER 15   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
OKTOOBER 3 X X     Füüsilisest isikust ettevõtja, vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine.
  X     Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine.
X X X X Maamaksu tasumine.
17 X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
  X X   Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine.
DETSEMBER 1   X X X Töötaja eest 2016. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vormi TPS) esitamine.
15   X   X Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto liiklusregistris registreerimist või autorongi suurima massi registrisse kandmist X X X   Raskeveokimaksu tasumine.**
Kuu aja jooksul pärast kasu saamist       X Mitteresidendi poolt kinnisasja võõrandamise ja lepingulise fondi poolt vara võõrandamise deklareerimine vormil V1. Tulumaksu tasumine 3 kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
Kahe kuu jooksul ettevõtluse lõpetamisest        X Ettevõtluse lõpetamisel (enne maksustamisperioodi lõppu) esitab mitteresidendist ettevõtja tuludeklaratsiooni (vormi E1). Tulumaksu tasumise tähtaeg on 3 kuu jooksul deklaratsiooni esitamise tähtajast.
Kolme kuu jooksul deklaratsiooni vormi A1, E1 või V1 esitamisest       X Mitteresidendi deklaratsiooni alusel tulumaksu tasumise tähtaeg.
Maksustamisperioodile järgneva kuue kuu jooksul       X Mitteresident deklareerib Eestis maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu (vormil E1). Tulumaksu tasumise tähtaeg 3 kuu jooksul deklaratsiooni esitamise tähtajast.
* Füüsilisest isikust ettevõtja esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.
** Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).
*** Esitab Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.
**** Esitab mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta.
***** Maksudistsipliini parandamiseks kasutab Maksu- ja Tolliamet ühe võimalusena meeldetuletust deklaratsiooni esitamise tähtaja saabumise kohta. Meeldetuletav e-kiri saadetakse enne TSD ja KMD deklaratsiooni esitamise tähtaja saabumist kõikidele klientidele, kes on viimase kuue kuu jooksul deklaratsiooni esitamisega kasvõi korra hilinenud, ja kõikidele uutele käibemaksukohustuslastele, kes on registreeritud käibemaksukohustuslaste registris viimase kuue kuu jooksul.
****** Mitteresident, kes teeb lepingulisele investeerimisfondile maksustatavaid väljamakseid, esitab vormi TSD lisa 2.

 Tagasi | Üles