TSD lisadel 2 ja 3 tuleb näidata ka väljamakse saaja registrikood Eestis

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2007 tuleb tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni (edaspidi TSD) lisadel 2 ja 3 tehtavate väljamaksete puhul märkida väljamakse saaja kohta registrikood Eestis.

Registrikood Eestis tähendab käesoleval juhul füüsiliste isikute puhul Eesti isikukoodi või maksuhalduri poolt väljastatavat maksukohustuslaste registri koodi ning juriidiliste isikute puhul maksukohustuslaste registri koodi (mitte käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit!).

Ilma registrikoodita Eestis esitatud TSD lisad 2 ja 3 loetakse vigadega esitatuks.

Novembrist 2006. a alates on Maksu- ja Tolliameti veebilehel ja e-maksuametis võimalik kontrollida registrisse kantud mitteresidentide andmeid.

Kontrollimise võimalus nii ameti veebilehel kui e-maksuameti avalehel avaneb lingi „MR koodid” all.

Uus rakendus võimaldab mitteresidentidele tehtavate väljamaksete tegijail kontrollida, kas tulusaaja on Maksu- ja Tolliameti andmetel väljamakse saamise perioodil mitteresident ning kas tema kohta on andmebaasis välisriigi residentsustõend. Samuti seda, kas isik on mitteresidendina juba registrisse kantud olnud ja omab nõutavat registrikoodi Eestis.

Rakenduse kaudu otsitakse andmeid vaid isikute hulgast, kes on kantud maksuhalduri poolt peetavasse mitteresidentide registrisse ehk olnud Maksu- ja Tolliameti informatsiooni põhjal mingil hetkel mitteresidendid.

Kuna mitteresidentide registreerimise süsteem töötab Maksu- ja Tolliametis alates 2006. aasta kevadest, palume mõistvat suhtumist võimalike ebatäpsuste osas. Juhul, kui kliendile teadaolevad andmete ja otsimise tulemusena kuvatavad andmed erinevad, palume maksuhaldurit sellest teavitada kas e-maksuameti teadete kaudu või pöördudes lähimasse kohalikku teenindusbüroosse.

Kui kontrollotsinguga ei leitud mitteresidendi registrikoodi, tuleb väljamakse tegijal pöörduda registrikoodi saamiseks Maksu- ja Tolliameti poole, edastades isiku registreerimiseks vajalikud andmed (andmed on samad, mis näidati isiku kohta vormi TSD lisadel 2 või 3 varasematel perioodidel). Esitatud andmete alusel väljastatakse avalduse esitajale registreeritava isiku registrikood Eestis 30 päeva jooksul.

Oluline on tähele panna, et maksuhalduri poolt mitteresidendile omistatud registrikood Eestis ei muuda isiku residentsust, s.t isik ei saa nimetatud protseduuri tagajärjel Eesti residendiks ning temale tehtud väljamaksed tuleb endiselt deklareerida vastavalt kas TSD lisal 2 või 3.

Kontrolli koodi e-päringu „Mitteresidendi isikukoodi/ registrikoodi otsimine” kaudu.

Täpsem info koodi kontrollimise ja väljastamise kohta: