Tariifikvoodid

Reeglina on kõikidele kolmandatest riikidest pärinevatele kaupadele Euroopa Liitu (EL) importimisel kehtestatud tollimaks, kuid teatud kaupu lubatakse mingi koguse ulatuses importida täielikult või osaliselt tollimaksust vabastatuna. Tariifikvoot ongi selleks kauba koguseks, mida lubatakse importida ELi tolliterritooriumile täielikult või osaliselt tollimaksust vabastatuna.

Tariifikvootide kehtestamise eesmärgiks on tagada impordil selliste kaupade täielik või osaline tollimaksuvabastus:

  • mis on toorainena või pooltootena vajalik kasutamiseks ELi liikmesriikide ettevõtluses, kuid mida ei toodeta või ei valmistata ELi turul piisavalt (ühepoolsed tariifikvoodid);
  • suurendada nende riikide toodete konkurentsivõimet ELi turul, mis kuuluvad ELi sooduskorra alla (sooduskvoodid).

Ühepoolseid tariifikvoote kohaldatakse kõigile erga omnes riikidele. Sooduskvootide taotlemisel on vaja tõendada kauba päritolu vastava päritolutõendiga.

Soodsama tollimaksumäära kohaldamine lõpetatakse kohe, kui ettenähtud impordikogus on saavutatud ning edaspidi kuulub kohaldamisele kas kolmandate riikide tollimaksumäär või asjaomasele riigile kohaldatav sooduskorra tollimaksumäär.

Tariifikvoodid kehtestatakse Euroopa Nõukogu või Komisjoni määrusega, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L-seerias.

Tariifikvoodid on ühesugused kõigile liikmesriikidele ning kvoote haldab ja eraldab põhimõttel „kes ees, see mees" Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat (DG TAXUD).

Eestis on välja töötatud vastav kvoodisüsteem, millega koondatakse tariifkvooditaotlused tollideklaratsiooni töötlemise süsteemist Complex ning mille kaudu edastatakse Eestis esitatud taotlused DG TAXUDile ja võetakse vastu DG TAXUDi poolt eraldatud kvoote.


Õiguslik alus

Tariifikvoote hallatakse vastavalt ELi tolliseadustiku rakendussätete artiklitele 248, 256 ja 308a kuni 308c.


Kust leida informatsiooni

  • Euroopa Liidu Teataja L-seerias avaldatud õigusaktidest
  • DG TAXUDi poolt hallatavast kvootide andmebaasist QUOTA
  • Eesti tollitariifistikust – ETT
  • küsida e-posti aadressil: kvootemta.ee

Tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära saab kohaldada ainult nendele kaupadele, mis deklareeritakse vabasse ringlusse.

Kuna tariifikvoodist tulenev soodsam tollimaksumäär ei rakendu iseenesest, peab esitama tariifikvoodi taotluse.

Tariifikvoodi taotluseks on imporditollideklaratsioonil nõuetekohaselt täidetud lahtrid 36 ja 39:

Tariifikvooti saab taotleda vaid siis, kui kvoot on kehtiv ja avatud ning kvoodiga ettenähtud kogus ei ole ärakasutatud.


Tagatise esitamine

Kui tariifikvoot on kriitiline ELi tolliseadustiku rakendussätete artikli 308c tähenduses, peab tariifikvoodi taotlemisel esitama tagatise.


Tariifikvoodi taotlemine tagantjärele

Taotlust tariifikvoodi kohaldamiseks saab esitada ka tagantjärele, kuid eeldusel, et kaubad deklareeriti vabasse ringlusse kvoodi kehtivusperioodi ajal ning kvoodi kogust on veel järel.

Tariifikvoodi taotluse tunnused (lahtrid 36 ja 39) lisatakse tollideklaratsioonile vastavalt rahandusministri määruses nr 32 „Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised” esitatule.

Tasutud tollimaksude tagasimaksmist peab taotlema vastavalt ELi tolliseadustiku artiklile 236. Vt lisaks „Tollimaksu tagasimaksmine või vähendamine“. 


Võimalikud lisanõuded

Teatud põllumajandustoodete puhul on kehtestatud meetme, sh tariifikvoodi kohaldamise eelduseks nõuetekohase impordilitsentsi AGRIM esitamine. Kui ei ole vastavat litsentsi, ei saa ka tariifikvoodist tulenevat soodustust kohaldada. Litsentse väljastab Eestis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Osa tariifikvoote on seotud kauba lõppkasutusega ehk eesmärgipärase kasutusega. Tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära saab kohaldada sel juhul, kui kaubale on eelnevalt väljastatud tolli poolt lõppkasutuse luba. Lõppkasutuse loa saamiseks tuleb esitada taotlus e-maksuameti/e-tolli kaudu.


Tariifikvootide eraldamine

DG TAXUD eraldab tariifikvoote põhimõttel „kes ees, see mees”. See tähendab, et tariifikvoot eraldatakse kvooditaotlustega tollideklaratsioonide aktsepteerimise kuupäevade järjekorra alusel.

Kvoodid eraldatakse teisel tööpäeval pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist.

Laupäeval või pühapäeval aktsepteeritud tollideklaratsioonidega taotletud tariifikvoot eraldatakse koos esmaspäeval aktsepteeritud tollideklaratsiooni kvooditaotlustega.

1., 2. või 3. jaanuaril aktsepteeritud tariifikvoodi taotlusega tollideklaratsioonid loetakse kui 3. jaanuaril aktsepteerituks. Kui üks nimetatud kuupäevadest on laupäev või pühapäev, loetakse deklaratsioon aktsepteerituks 4. jaanuaril.

Kui avatakse uus tariifikvoot, ei eraldata kvooti enne 11. tööpäeva, mis järgneb tariifikvoodi kehtestanud õigusakti avaldamisele.

Tariifikvoote ei eraldata Euroopa Liidu Brüsselis asuvate institutsioonide puhkepäevadel.

Kui taotletud kvoodikogused on suuremad kui olemasolev tariifikvoodi jääk, eraldatakse allesjäänud kogus vastavalt esitatud taotlustele proportsionaalselt.

Proportsionaalse eraldamise tulemusena saadakse tariifikvoodist tulenevat soodustust ainult osale taotletud kogusest.

Näide

Kvooti taotleti 10 tonnile, eraldati aga 7 tonnile, s.t 7 tonnile kaubale saab kohaldada tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära, 3 tonni eest kuulub tasumisele, kas kolmandate riikide tollimaksumäär või asjaomasele riigile kohaldatav sooduskorra tollimaksumäär.

NB! Hoiatus seoses tariifikvoodi jäägiga. Asjaolu, et kvootide andmebaasi kohaselt ei ole tariifikvoot käesolevaks hetkeks ära kasutatud, ei tähenda, et esitatud ja seni rahuldamata taotlus kindlasti rahuldatud saab.

 

Vaata lisaks:Tagasi | Üles