Eksport (välja arvatud CAP kaup)

Muudetud
21.08.2014
Käesolev info on õigusakte selgitava iseloomuga ja miski selles ei asenda õigusaktides sätestatut.
(Viimati täiendatud punkti 13)


1. Ekspordi tolliprotseduuri (edaspidi eksport) reguleerivad õigusaktid


2. Ekspordi eesmärk

       
Eksporti rakendatakse:
 • ühenduse kauba lõplikuks väljaviimiseks ühenduse tolliterritooriumilt;
 • ühenduse kauba ajutiseks väljaviimiseks, kavatsusega kaup 3 aasta jooksul reimportida;
 • kauba lähetamiseks Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi eripiirkondadesse (Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique, Reunion ja Mayotte) Kreeka Athose Mägi).


3. Eksportija


Eksportija on:

 • ELi isik, kes on kauba omanik või
 • ELi isik, kellel on kauba omanikuga võrdne õigus kaupa käsutada. Õigus kaupa käsutada peab olema antud volikirja või käsunduslepinguga või
 • ELi isik, kes on kauba ekspordi aluseks oleva lepingu ELis asuv lepingupool, kui kauba omanik on selle lepingu alusel kolmanda riigi isik (näiteks kauba ostjal on omandiõigus enne kauba kättesaamist).
Eksportija peab olema Eestis registreeritud isik, juriidilised isikud peavad olema registreeritud EORI andmebaasis (vt ka http://www.emta.ee/eori).


4. Esindaja

Eksportija võib tolliformaalsuste tegemiseks määrata esindaja. Esindus võib olla otsene või kaudne.
 • Kaudne esindaja on tolliagentuur, kes vastutab tolliformaalsuste täitmise eest.
 • Otsene esindaja võib olla iga Eesti isik, kes omab esindatava isiku kirjalikku volikirja või käsunduslepingut. Volikiri või käsundusleping peab olema registreeritud selleks pädevas maksu- ja tolliasutuses (vt ka e-maksuameti/e-tolli kasutajaõiguste andmisest). Otsese esinduse korral vastutab tolliformaalsuste täitmise eest eksportija.


5. Ekspordideklaratsiooni täitmine

Ekspordideklaratsioon täidetakse vastavalt tollideklaratsiooni täitmise juhenditele:
Tollideklaratsioonide täitmise juhend elektroonilistes andmetöötlussüsteemides (vt siit):
 • Profiil: märgitakse kood A.
 • Lahter 1: märgitakse EX (eksport mujale kui Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni / SAD konventsiooni lepinguosalistesse riikidesse), EU (eksport Ühistransiidiprotseduuri konventsiooni / SAD konventsiooni lepinguosalistesse riikidesse: Island, Norra, Šveits, Liechtenstein, Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra ja San Marino) või CO (kauba vedu EU eripiirkondadesse, vt p. 2.).
 • Lahter 37 A: märgitakse kood 10 (lõplik eksport) või 23 (ajutine eksport kavatsusega 3 aasta jooksul kaup muutumatul kujul reimportida).

6. Ekspordideklaratsiooni esitamine eksporditolliasutusele
 
Tolliasutust, kuhu esitatakse ekspordideklaratsioon nimetatakse eksporditolliasutuseks.

Ekspordideklaratsioon esitatakse üldjuhul eksportija asukohajärgsele pädevale tolliasutusele (maksu- ja tollibüroo, tollipunkt või teeninduskeskus) või tolliasutusele, kus kaup ekspordiks pakitakse või laaditakse.
NB! Konteinerveo korral loetakse laadimiskohaks kohta, kus kaup laaditakse konteinerisse, mitte aga kohta, kus konteiner tõstetakse laeva.

Allhanke korral võib ekspordideklaratsiooni esitada tolliasutusele, mille tegevuspiirkonnas allhankija asub.

Nõuetekohaselt tõendatud põhjustel võib ekspordideklaratsiooni esitada ka mõnele muule pädevale tolliasutusele.

Ekspordideklaratsiooni võib esitada ka väljumistolliasutusele, kui kauba suhtes ei kehti keelud ja piirangud ning saadetise väärtus ei ületa 3000 eurot.

Elektroonset tollideklaratsiooni ei pea esitama ja kaup deklareeritakse suuliselt väljumistolliasutuses, kui:
 • mittekaubanduslik kaup saadetakse füüsilise isiku poolt või on reisija isiklikus pagasis,
 • saadetise koguväärtus ei ületa statistilist piirmäära (1000 eurot / 1000 kg) ja seda ei veeta suurema lasti osana ning see ei ole osa samasuguste saadetiste seeriast,
 • tegemist on majanduslikult ebaoluliste juhtudega ning kui toll seda lubab.
Elektroonset tollideklaratsiooni ei pea esitama ja kaup deklareeritakse muu toiminguga (näiteks rohelise koridori läbimine) väljumistolliasutuses, kui:
 • mittekaubanduslik kaup on reisija isiklikus pagasis,
 • tegemist on ühenduse määruse nr 1186/09 III jaotises nimetatud kaupadega,
 • tegemist on ühenduse tolliterritooriumil registreeritud veovahendiga, mis reimporditakse.
Kui ülalnimetatud kaubale on nõutav ekspordilitsentsi või eriloa esitamine, tuleb vormistada elektroonne tollideklaratsioon.

Reisijad võivad elektroonse tollideklaratsiooni asemel esitada teatud juhtudel reisija deklaratsiooni (vt ka Reisijaga kaasasoleva kauba tolliformaalsused  p 4).


7. Protseduuri rakendamine

Protseduuri rakendamiseks esitatakse elektroonne ekspordideklaratsioon. Deklaratsiooni esitamise tähtajad on sätestatud 2454/93 art 592b (nt maanteetranspordi korral vähemalt 1 tund enne piiriületust).
 
Paberkandjal lisadokumente tollile üldjuhul ei esitata, vaid need tuleb hoida tollile kättesaadavad ja esitada tolli nõudmisel.

Siiski esitatakse kahe nädala jooksul tollile ekspordilitsentsid, eriload ja päritolu tõendavad dokumendid nende kontrollimiseks ja kinnitamiseks. Esitatavatele dokumentidele märgitakse tollideklaratsiooni aktsepteerimise number.

Kui erilubasid või ekspordilitsentse sätestavates õigusaktides on määratud teine tähtaeg, lähtutakse sellest.

Kauba vabastamisel (kaup saab süsteemis Complex staatuse “Kaup vabastatud”) trükitakse välja EAD (Export Accompanying document) selle esitamiseks väljumistolliasutuses või transiidi lähtetolliasutuses (Complexis deklaratsiooni ajaloo leheküljel vajutada nuppu “EAD väljatrükk”).
 
EAD väljatrüki saab deklarant tollist juhul, kui kaup vabastatakse ekspordiks tolliasutuses pärast deklaratsiooni kontrollkoridori suunamist.

Protseduuri rakendamiseks võib kasutada ka deklaratsiooni esitamise lihtsustatud korda.

8. Ekspordiformaalsuste lõpetamine

Ekspordiformaalsused lõpetatakse väljumistolliasutuses või transiidi lähtetolliasutuses.

Väljumistolliasutus on üldjuhul viimane tolliasutus enne kaupade väljaviimist ühenduse tolliterritooriumilt:
 • maantee piiritolliasutus, näiteks Narva, Luhamaa, Koidula (EE), Silene (LV), Nuiamaa (FIN) jne.
 • lennujaam;
 • sadam, kus kaup väljub mitteregulaarliini laevaga, olenemata sellest, kas laev oma teel kolmandasse riiki läbib veel mõnda ühenduse liikmesriigi sadamat.
  Näiteks kui Muugalt väljuv laev enne suundumist USAsse peatub ka Antwerpenis, siis väljumistolliasutus on Muuga.
Erandina ülaltoodust, kauba väljaveol ühtse veolepingu alusel raudtee-, posti-, lennundus- või laevandusettevõtete poolt, on väljumistolliasutuseks veo alustamise kohas asuv tolliasutus (näiteks Muuga teeninduskoht).

Ekspordiks deklareeritud kaupa võib ühendusest välja vedada ka välistransiidi protseduuriga 2454/93 art 340c punktis 3 sätestatud juhtudel või TIR-veoga.
Sel juhul lõpetatakse ekspordiformaalsused transiidi lähtetolliasutuses. TIR-märkmikku või transiidi saatedokumendile teeb toll märke “EKSPORT”.

Väljumistolliasutuses/transiidi lähtetolliasutuses esitatakse tollile EAD.

Väljumistolliasutuses/transiidi lähtetolliasutuses registreerib toll ECS (Export Controll System) süsteemis kauba väljaviimise ühendusest.

Süsteemis Complex saab deklaratsioon märke “eksporditud” (Complexis deklaratsiooni ajaloo leheküljel vajutada nuppu “Väljumised” ja vaadata lahtrit “Uus olek”).

Paberkandjale (EAD) toll üldjuhul kinnitusmärget ei tee.

Juhul kui väljumistolliasutuses ECS süsteem ei tööta, teeb toll kinnitusmärke EAD-le.
 
Kui peale kauba väljumist deklaratsioon ei ole saanud märget "Eksporditud", võib eksportija või deklarant teatada eksporditolliasutusele, et kaubad on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt, teatades kuupäeva ja väljumistolliasutuse, kust kaubad lahkusid ühenduse tolliterritooriumilt, ja taotleda eksporditolliasutuselt väljaviimise kinnitamist.
 
Kui 90 päeva jooksul peale kauba vabastamist ekspordiks deklaratsioon ei ole saanud märget "Eksporditud", alustab toll järelepäringuprotseduuri (vt ka http://www.emta.ee/public/toll/Valjumata_ekspordi_paring.pdf).
 
Kui 150 päeva jooksul peale kauba vabastamist ekspordiks eksport ei ole tõendatud, tühistab toll ekspordideklaratsiooni (2454 art. 796da ja 796e).


9. Eksport osasaadetiste kaupa

Kui kaubad viiakse väljumistolliasutusse ühe saadetisena, kuid teatud põhjustel (näiteks lepingu muudatus või ootamatu erikokkulepe eksporttehingu osapoolte vahel) väljub kaup ühendusest rohkem kui ühe saadetisena, tuleb sellest teavitada väljumistolliasutust.

Kui kaup väljub osasaadetistena läbi sama väljumistolliasutuse, kontrollib väljumistolliasutus kaupade tegelikku väljumist ja registreerib kaupade väljumise ECSis, kui kõik osasaadetised on välja viidud.

Kui kaup väljub osasaadetistena läbi erinevate väljumistolliasutuste, esitab deklarant põhjendatud taotluse väljumistolliasutusse, kuhu kaup algselt esitati, EAD koopiate kinnitamiseks.

Iga osasaadetise kohta kinnitatakse üks koopia (märksõna "OSASAADETIS", tolliasutuse tempel, kuupäev, ametniku pitsati jäljend ja allkiri), mis esitatakse osasaadetise väljumisel läbi erinevate väljumistolliasutuste.

Iga väljumistolliasutus teeb osasaadetise väljumise kohta kinnitusmärke ja tagastab selle väljumistolliasutusele, kuhu kogu saadetis algselt esitati.
Väljumistolliasutus, kuhu kogu saadetis algselt esitati registreerib kaupade väljumise ECSis, kui kõik osasaadetised on välja viidud.
 
Kui osasaadetised väljuvad õhu- ja meretranspordiga, registreerib klient osasaadetised OMF süsteemis vastavalt ECS II ja OMF kasutusjuhendile.
 
Kui hiljemalt 150. päevaks peale kauba vabastamist ei ole kogu deklareeritud kaup välja viidud, teavitab klient sellest väljumistolliasutust, kus registreeritakse väljumine tegelikult väljunud koguse kohta.


10. Aktsiisikauba eksport (mineraalõlid ja kütused, tubakatooted, alkohol ja alkohoolsed joogid)

Kui aktsiisikauba ekspordi- ja väljumistolliasutus asuvad mõlemad Eestis, siis aktsiisikauba saatelehte AAD või SAAD ei vormistata.

Kui eksporditolliasutus ja väljumistolliasutus asuvad erinevates liikmesriikides, tuleb vormistada ka aktsiisikauba saateleht AAD või SAAD.

Ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba korral esitatakse enne ekspordideklaratsiooni vormistamist elektroonne aktsiisikauba saateleht AAD  ja ekspordideklaratsioon täidetakse järgmiselt:

 • Lahter 37 – märgitakse kood 1045
 • Lahter 40A – märgitakse Z
 • Lahter 40B – märgitakse AAD
 • Lahter 40C – märgitakse EMCS süsteemis esitatud AAD number
 • Lahter 40E – märgitakse EMCS süsteemis esitatud AAD kauba järjekorra number
 • Lahter 40D – märgitakse EMCS süsteemis esitatud AAD kuupäev

Kauba väljumine registreeritakse ECS süsteemis väljumistolliasutuses (paberkandjal AAD korral registreeriti väljumine eksporditolliasutuses).

Siiski kasutatakse edasi AAD pabervormistust juhul, kui elektroonne AAD esitamise süsteem ei tööta ja kasutatakse asendustoimingut.

Ekspordivormistus paberkandjal AAD korral:

Eksporditolliasutuses esitatakse AAD vorm. Toll kontrollib ja kinnitab AAD vormi (lahtrisse “A” märgitakse ekspordideklaratsiooni nr, tolliasutuse pitsat, vormistaja allkiri, isiklik pitsat, kuupäev, tollitõkendi nr ning punane tempel “EKSPORT”) ning registreerib ECS süsteemis kauba väljumise.

AAD eksemplarid tagastatakse deklarandile nende esitamiseks väljumistolliasutuses.

Väljumistolliasutuses toll kontrollib ja kinnitab AAD (täidetakse lahter C, tolliasutuse pitsat, vormistaja allkiri, isiklik pitsat, kuupäev).

AAD eksemplarid 2 ja 3 tagastatakse deklarandile.

Tarbimisse lubatud aktsiisikauba korral esitatakse eksporditolliasutusse paberkandjal SAAD vorm (eksemplarid 2,3).

Eksporditolliasutuses kontrollitakse ja kinnitatakse SAAD vorm (lahtrisse “A” märgitakse ekspordideklaratsiooni nr, tolliasutuse pitsat, vormistaja allkiri, isiklik pitsat, kuupäev, tollitõkendi nr ning punane tempel “EKSPORT”) ning tagastatakse deklarandile.

Väljumistolliasutuses kinnitatakse SAAD vormi mõlemad eksemplarid (täidetakse lahter C, tolliasutuse pitsat, vormistaja allkiri, isiklik pitsat, kuupäev) ja tagastatakse need deklarandile ning registreeritakse kauba väljumine ECSis.

 
11. Ekspordiks deklareeritud kaupade jäämine ühendusse ja ekspordideklaratsiooni muutmine

Kui ekspordiks vabastatud kaupu ei viida ühenduse tolliterritooriumilt välja, esitab eksportija või deklarant viivitamatult taotluse eksporditolliasutusele ekspordideklaratsiooni kehtetuks tunnistamiseks.

Kui ekspordiks vabastatud kaubad ei ole 150 päeva jooksul tolliterritooriumilt välja viidud, tunnistab toll ekspordideklaratsioon kehtetuks.
 
Kui ekspordiks deklareeritud ja tegelikult väljunud kauba koguste erinevus on üle 1000 kg või üle 1000 EUR, tuleb esitada ekspordideklaratsiooni muutmise taotlus eksporditolliasutusele vastavalt rahandusministri 02.05.06.a määrusele nr 32


12. Ekspordile järgneva transiidi annulleerimine või ühtse veolepingu muutmine, nii et vedu lõpeb ühenduses

Kui ekspordile järgnev TIR-vedu annulleeritakse, tuleb kaubad paigutada tollilattu, tolliterminali või vabatsooni.

Ekspordideklaratsioon tunnistatakse kehtetuks.

Kauba edasiseks väljaveoks on deklarandil kaks võimalust:
 1. Kauba eksportimiseks (1000, 2100, 2200, 2300) tuleb esitada kauba ühenduse tollistaatust tõendav dokument ja uus ekspordideklaratsioon. Vabatsoonis, tollilaos ja tolliterminalis olevat kaupa võib mujale tolliterritooriumile toimetada tollistaatust tõendava dokumendi esitamisel.
 2. Kauba reeksport tollilaost, vabatsoonist või tolliterminaalist kauba ühenduse tollistaatust tõendamata.

Kui ekspordile järgnev ühtne veoleping (raudtee-, õhu- ja mereveo korral) muudetakse nii, et vedu lõpeb ühenduses, tuleb teavitada eksporditolliasutust e-posti aadressil veolepingumuutmineemta.ee. Teavituses kajastatakse veolepingu number, ekspordideklaratsiooni MRN ja info, mida kavatsetakse ekspordiks deklareeritud kaubaga ette võtta. Juhul, kui kaup jääb ühendusse, tuleb tollile esitada taotlus ekspordideklaratsiooni tühistamiseks. Kui kaup väljub teise veolepingu alusel, tuleb tollile edastada uue veolepingu number.   


13. Kauba lähetamine Ühenduse eriterritooriumitele

Ühenduse eriterritooriumid on piirkonnad, mis kuuluvad ühenduse tolliterritooriumi alla, kuid ei ole osa ühenduse käibemaksuterritooriumist.

Eriterritooriumid on:

Ahvenamaa
Kanaari saared
Kanalisaared
Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe; Guiana; Martinique, Reunion ja Mayotte)
Kreeka Athose mägi

Kauba lähetamisel eriterritooriumitele tuleb esitada eksporditollideklaratsioon (deklaratsiooni liik CO).
Kui lähetamine toimub maanteetranspordiga, regulaarliini laevaga (vt. regulaarliini laevade nimekirja) või lennukiga, rakendatakse lisaks ekspordile ühenduse sisetransiidi protseduuri kauba järelevalve tagamise eesmärgil. Sisetransiidiks eriterritooriumitele kasutatakse T2F deklaratsiooni või laeva/lennumanifestil märget "TF".
Mitteregulaarliini laeva korral sisetransiidi protseduuri ei ole vaja rakendada. Sihtkohas saab kauba staatust tõendada T2LF dokumendiga või staatuse manifestiga (vt. tollistaatuse infot).


14. Kauba lähetamine muudele EL territooriumitele
(vt. EL territooriumide nimekiri).

Kauba lähetamisel territooriumitele, mis ei kuulu EL tolliterritooriumi hulka (vt. EL territooriumide nimekirja veerg 4), tuleb esitada ekspordideklaratsioon (deklaratsiooni liik EX).

Kauba lähetamisel Andorrasse tuleb esitada ekspordi tollideklaratsioon (deklaratsiooni liik EU). Lisaks ekspordile rakendatakse kaubagruppidesse 25–97 kuuluvate tööstuskaupade korral sisetransiidiprotseduuri T2.

Kauba lähetamisel San Marinosse tuleb esitada ekspordi tollideklaratsioon (deklaratsiooni liik EU). Lisaks ekspordile rakendatakse kõigi kaubagruppide korral (1-97) sisetransiidiprotseduuri T2.

Ühendusevälised kaubad liiguvad Andorrasse ja San Marinosse välistransiidiga T1. Samuti kasutatakse T1 protseduuri põllumajandustoetusega ekspordi korral.

 
 
Tolliinfo  880 0814

 E-post: tolliinfoemta.eeTagasi | Üles