Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks

9. jaanuaril 2011 jõustus rahandusministri 2010. aasta 30. detsembri määrus nr 38 "Rahandusministri 5. juuni 2009. a määruse nr 38 „Täiendavad juhised kauba sisenemis- ja väljumisformaalsuste teostamiseks” muutmine".


Olulisemad muudatused siseneval suunal

  • Sisenemisformaalsused hõlmavad ka Euroopa Ühenduse (edaspidi ühenduse) välise kauba liikumist Eesti sadamate vahel (§ 1 lg 2).
  • Vähendati juhtusid, kus kauba kohta manifesti esitamine on kohustuslik (§ 1 lg 5).
  • Manifesti esitamine kauba liikumisel ühenduse sadamate vahel ei ole kohustuslik, kui laeva pardal veetakse ainult ühenduse tollistaatusega kaupa ning kauba liigiks on puiste- või mahtkaup. Kui samaaegselt on laeva pardal ka ühendusevälist kaupa, tuleb manifest esitada elektrooniliselt (§ 4 lg 3).
  • Määruses eristati saabumisest teavitamine sisenemisel vahetult kolmandast riigist ja sisenemisel ühenduse liikmesriigist. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et vahetult kolmandast riigist saabumisel puudub tollil alus nõuda saabumisteatega kaupade esitamist (viide kaubapositsioonile sisenemise ülddeklaratsioonis). Sellisel juhul aktsepteerib toll, et kaubad esitatakse neile manifestiga ning kaupade esitamise teatega. Muudatus ei oma mõju infosüsteemide käitumisele ning nii saabumisteade kui ka kaupade esitamise teade esitatakse süsteemis IMF sama nimetuse all (saabumisteade) (§ 6 ja § 61).
  • Lennutranspordi korral lisati lihtsustus, mis võimaldab tollile kaubad esitada 1 tund pärast kaupade saabumist. Selline käitumine on lubatud, kui lennuettevõte kasutab 2. tasandi lihtsustatud transiidiprotseduuri (§ 61 lg 1).


Olulisemad muudatused väljuval suunal

  • Väljumisformaalsused hõlmavad ka ühendusevälise kauba liikumist Eesti sadamate vahel (§1 lg 2).
  • Meretranspordivahendiga kauba toimetamisel ühenduse teise liikmesriiki on loendi esitamine vabatahtlik (§ 25 lg 2).
  • Õhutranspordivahendiga nii ühenduse kui ka ühendusevälise kauba toimetamisel teise liimesriiki on loendi esitamine vabatahtlik (§ 25 lg 2).
  • Loendit ei esitata § 1 lg-s 5 loetletud kaupade kohta (nt ATA süsteemiga deklareeritud kaup, postikonventsiooni alusel liikuv kaup).
  • Muudatusega vähendati juhtusid, kus kauba elektrooniline deklareerimine loendiga on kohustuslik (enne oli kogu õhu- ja meretranspordiga väljuva kauba elektrooniline deklareerimine kohustuslik). Seeläbi muutus ka väljumismanifesti funktsioon, mis oli algselt lastimanifestide esitamine, laadimisloa taotlemine ja ekspordi tolliformaalsuste lõpetamine. Kuna väljumismanifestil viidatakse ainult elektrooniliselt esitatud deklaratsioonidele (tollideklaratsioon, loend, väljumise ülddeklaratsioon), siis ei kajasta kõik väljumismanifestid kogu pealelaaditavat kaupa ja nende manifestide funktsioon on ekspordi tolliformaalsuste lõpetamine.

Määrust täiendati ka asendustoimingute kasutamise võimalusega olukordades, kus andmete elektrooniline esitamine ei ole võimalik. Nimetatud juhtudel esitatakse meretranspordi korral tollile andmed nii sisenemisel kui väljumisel Vabariigi Valitsuse 2004. aasta 19. mai määrusega nr 194 "Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord" kehtestatud vormil.Tagasi | Üles