III. FIE MAKSUKOHUSTUSED

Sisukord:

1. Sotsiaalmaks
2. Tulumaks
3. Kohustusliku kogumispensioni makse
4. Töötuskindlustusmakse

NB! Informatsiooni seadustes sätestatud maksude ja maksete määrade muutumise kohta jälgige Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

 

1. SOTSIAALMAKS

Põhimõtted

 • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses kehtestatud alam- ja ülempiiri;
 • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas;
 • sotsiaalmaksu määr on 33%;
 • sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga;
 • aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid;
 • FIE ei saa sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid näidata oma ettevõtluse kuludes.


Sotsiaalmaksu deklareerimine, arvestamine ja tasumine

Sotsiaalmaks arvutatakse maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel. Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas tuludeklaratsioonil (vorm E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vorm A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit). Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta. Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.


Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja või alustab/lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik).

Sotsiaalmaksu avansilisi makseid makstakse jooksva kvartali eest, iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks (I kvartali eest 15. märtsiks, II kvartali eest 15. juuniks, III kvartali eest 15. septembriks ja IV kvartali eest 15. detsembriks). Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega.

2015. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 355 eurot, millelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksu kohustus on 351,45 eurot (355 x 3 x 33%). Maksukohustus tasutakse eurosendi täpsusega.


FIE ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui:

1) ta on riikliku pensioni saaja

Kui FIE on riikliku pensioni saaja olnud kogu kvartali jooksul, ei pea ta sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.

Näiteks
FIE hakkab saama riiklikku pensioni kvartali kestel, siis maksab ta sotsiaalmaksu avansilisi makseid nende kuude eest, millal ta riikliku pensioni saaja ei olnud.
Kui FIE saab riikliku pensioni saajaks I kvartali esimesel kuul (jaanuar), siis tal selle kvartali eest sotsiaalmaksu avansilise makse tasumise kohustust ei ole.
Kui FIE saab riikliku pensioni saajaks 2015. a I kvartali teisel kuul (veebruar), on sotsiaalmaksu avansilise makse summa selle kvartali eest 117,15 eurot.
Kui FIE saab aga riikliku pensioni saajaks I kvartali kolmandal kuul (märts) on sotsiaalmaksu avansilise makse summa selle kvartali eest 234,30 eurot.

2) ta alustab või lõpetab tegevuse kvartali jooksul

Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende kuude eest, millal ta on FIE-na registreeritud. Kui FIE alustab ettevõtlust enne 15. kuupäeva või 15. kuupäeval, loetakse see täiskuuks. Kui FIE lõpetab ettevõtluse pärast 15. kuupäeva (k.a), loetakse see täiskuuks.

3) tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik või kohalik omavalitsus
Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel riik, linn või vald ning kui see summa on 2015. a vähemalt 351,45 eurot kvartalis, siis ei pea FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma. Kui tööandja, riik, linn või vald maksab FIE eest kvartalis sotsiaalmaksu vähem kui 351,45 eurot, siis peab FIE ise puudujääva osa tasuma.

Näide
Tööandja maksis I kvartalis FIE eest sotsiaalmaksu 51 eurot, seega peab FIE ise täiendavalt juurde maksma 351,45 – 51 = 300,45 eurot.


Abi sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestamisel

Sotsiaalmaksu avansilise makse summa arvestamisel saab abi Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroodest või e‑maksuametist/e‑tollist.


FIE abikaasa sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine

Alates 2012. aasta 1. augustist on äriregistris registreeritud FIE-l (v.a notar ja kohtutäitur) võimalik tasuda oma abikaasa eest, kes osaleb FIE tegevuses, sotsiaalmaksu, tagades sellega abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse.

Detailsemat infot lugege: „FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine".


Vaadake lisaks:
Sotsiaalmaksuseadus

 

2. TULUMAKS

Põhimõtted

FIE maksab tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulust lubatud mahaarvamisi saab teha ainult FIE-na äriregistris registreeritud füüsiline isik.

Tulumaksuga maksustatakse ka ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtlusega tegelemise lõpetamist ettevõtlusest laekunud ettevõtlustulu.

Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

Tulud maksustatakse tulu saamise maksustamisperioodil kehtinud maksumääraga.

Tulumaksumäär 2014. aastal oli 21% ja 2015. aastal on 20%.

Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa.

FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.
 

Tulu deklareerimine, tulumaksu arvutamine ja tasumine

FIE deklareerib oma ettevõtlusest saadud tulu üks kord aastas vormil E, mis tuleb esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A Maksu- ja Tolliametile hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks (e-maksuameti/e-tolli vahendusel on võimalik tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist).

FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus puudus.

Deklaratsiooni järgi juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtlustulu ja vormil A näidatud tulude ja lubatud mahaarvamiste alusel ning saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o maksustamisperioodile järgneva aasta 1. septembrit, ja FIE peab tasuma maksuteatel näidatud summa hiljemalt 1. oktoobriks.

Samaks tähtajaks tagastab Maksu- ja Tolliamet ka enammakstud tulumaksu.
 

Tulumaksu avansiliste maksete tasumine

Ettevõtlusega alustav FIE ei pea esimesel maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid tasuma.

Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu (tulumaksuseaduse § 47 lg 1).
Tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsete summadena, alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (31. märtsile) järgnevast kvartalist, iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks (s.o hiljemalt 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks) Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvestatakse eelmise tegevusaasta maksustatava ettevõtlustulu alusel.

Ühel tähtajal maksmisele kuuluva tulumaksu avansilise makse suuruseks on 1/4 eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast, s.t näiteks 2015. aastal makstakse avansiliste maksetena kokku 3/4 2014. aasta ettevõtlustulult arvutatud tulumaksu summast.

Ühe tähtaja avansilise tulumaksu summa leitakse järgnevalt:
eelmise maksustamisperioodi ettevõtlustulu tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud ettevõtluse maksustatav tulu korrutatakse eelmisel maksustamisperioodil kehtinud tulumaksumääraga ja jagatakse neljaga.

Näide
FIE 2014. aasta ettevõtluse maksustatav tulu oli 5200 eurot ja tulumaksumäär 21%.
2015. aastal on ühe avansilise makse suuruseks seega: 
5200 x 0,21 : 4 = 273 eurot.

Tulumaksu avansiliste maksete tasumise tähtajad ja summad 2015. aastal:
II kvartali eest 16. juuniks 273 eurot
III kvartali eest 15. septembriks 273 eurot
IV kvartali eest 15. detsembriks 273 eurot
Kokku aastas 819 eurot


FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma:

 • ettevõtluse esimesel maksustamisperioodil (tegevusaastal);
 • kui ühe kvartali (tähtaja) makse suurus ei ületa 64 eurot;
 • kui eelmisel maksustamisperioodil puudus ettevõtluse maksustatav tulu (eelmise perioodi tuludeklaratsiooni vormi E real 12 on null);
 • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena;
 • kui ettevõtlus on peatatud.


Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui tema prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab selle kohta põhjendatud taotluse. Taotlusel on vajalik märkida ettevõtlustulu vähenemise konkreetsed põhjused ning lisada arvandmed prognoositava ettevõtlustulu kohta.

Taotlus tuleks esitada enne avansilise makse tasumise tähtaja saabumist. Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et maksuhaldur teeb otsuse avansiliste maksete vähendamise või nendest vabastamise kohta ainult eelseisvate tähtaegade osas, seega otsust ei tehta nende tähtaegade osas, mis on juba saabunud või möödas. 
 

3. KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI MAKSE

Põhimõtted

Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset.

Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud sotsiaalmaksuga korrigeeritud maksustatava tulu alusel ning väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta.

FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks.

FIE enda eest tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata ja seda ei näidata vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis 9.6 („Töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensioni maksed”).

Makse määr sõltub sellest, kas kohustatud isik on esitanud 2013. aastal sooviavalduse kogumispensioni määra tõstmiseks aastatel 20142017 või mitte. Avalduse esitanud isiku kogumispensioni makse määr on 3%, avaldust mitteesitanud 2%
 

Vaadake lisaks: Kogumispensionide seadus


4. TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE

FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma.

Kui FIE on tööandja, peab ta töötajale tehtud väljamaksetelt maksma töötuskindlustusmakset ja see on FIE ettevõtlusega seotud kulu. Tagasi | Üles