IV. FIE MAKSUKOHUSTUSED TÖÖANDJANA

Sisukord:

1. Põhimõtted
2. FIE maksekohustused tööandjana
3. Erisoodustused
4. Näiteid töötajale tehtavate väljamaksete, maksude ja maksete arvestamise, deklareerimise ja maksmise kohta 2015. aastal
 

1. PÕHIMÕTTED

FIE võib olla tööandjaks teisele füüsilisele isikule. Sellisel juhul ei ole töötajale tehtavatelt väljamaksetelt maksuarvestuses ega deklareerimisel erinevusi juriidilisest isikust tööandjaga.

Sarnaselt juriidilisest isikust tööandjale, võib FIE oma töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist, töölähetuse kulude hüvitisi ning anda erisoodustusi.

FIE tööandjana peab:

 • töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse (kui töötaja on liitunud pensioni II sambaga), arvestama ja maksma sotsiaalmaksu ning tööandja töötuskindlustusmakset. Seda, kas isik on II pensionisambaga liitunud, saab kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt http://www.pensionikeskus.ee.
 • maksma töötajatele tehtud erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu. FIE poolt töötajatele tehtud väljamaksete ja erisoodustuste maksustamisperiood on kalendrikuu.
 • esitama väljamaksete ja/või erisoodustuste tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni (vorm TSD). Vorm TSD esitatakse koos lisaga 1 ja/või 2, kus näidatakse tehtud väljamaksed, ja/või lisaga 4, kus näidatakse erisoodustused.
 • kandma tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse hiljemalt eelmises punktis nimetatud tähtajaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
 • esitama kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks deklaratsiooni vormi INF 14 juhul, kui FIE maksis kalendriaasta jooksul töötajale hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel. Alates 2015. aastast esitatakse vorm INF 14 1. veebruariks. Seega esitatakse vorm INF 14 esimest korda 2015. aasta kohta 01.02.2016. aastal.
 • andma töötajale viimase nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks tõendi (vorm TSM) tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu kohta. Kui isik lahkub töölt maksustamisperioodi jooksul, siis antakse tõend koos lõpparvega.
 • andma töötajale viimase nõudmisel hiljemalt väljamakse tegemise kalendriaasta 1. detsembriks tõendi (vorm TPS) töötaja eest täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade kohta;
 • ettevõtja maksukohustused tööandjana (kõik esimeses punktis nimetatud tööandja maksud ja maksed) ning erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu võib FIE kuludesse kanda alles pärast maksukohutuse tekkimist ja täitmist.

Näide
FIE teeb töötajale jaanuaris väljamakse (palk detsembri eest 300 eurot ja lähetuse päevaraha üle piirmäära 10 eurot).
Palga kulud: kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.
Erisoodustuse kulud: tasutud tulu- ja sotsiaalmaks.
Need kulud võib FIE oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast maksukohustuse tekkimist (TSD esitatud) ja maksukohustuse täitmist (TSD aluselt tekkinud maksukohustus on ka tasutud).

 

2. FIE MAKSUKOHUSTUSED TÖÖANDJANA

2015. aastal TÖÖTAJALE TEHTUD VÄLJAMAKSETELT
Maksuvaba tulu kalendrikuus154 eurot
Tulumaks20%
Sotsiaalmaks33%
Kinnipeetav töötuskindlustusmakse1,6%
Tööandja poolt arvestatav töötuskindlustusmakse0,8%
Kohustusliku kogumispensioni makse2% või 3%
TÖÖTAJALE TEHTUD ERISOODUSTUSTELT
Tulumaks20/80
Sotsiaalmaks (erisoodustuste summa + erisoodustustelt arvutatud tulumaks)33%


Sotsiaalmaksu maksmise ja tulumaksu kinnipidamise kohustus järgmistelt väljamaksetelt:

 • kõikidelt töötajale rahas makstud palkadelt ja muudelt tasudelt;
 • füüsilisele isikule makstud töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasud, kui tasu saaja ei ole äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.


Sotsiaalmaksu ei maksta ja tulumaksu kinni ei peeta järgmistelt väljamaksetelt:

 1. hüvitiselt, mida makstakse töötajale töölähetuse kulude katteks ja seadusega ettenähtud päevarahadelt (FIE saab lähetusse saata ainult oma töötajat, mitte aga iseennast);
 2. hüvitiselt, mida makstakse töötaja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest (hüvitist saab maksta ainult töötajale, FIE iseendale hüvitist maksta ei saa);
 3. tööandja kulutustelt töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;
 4. töötajale tööõnnetuse või kutsehaigusega seoses makstavatelt hüvitistelt, mis ei ületa 64 eurot kuus (768 eurot aastas).

NB!
Kui punktis 1 nimetatud päevarahad ületavad tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 1 kehtestatud piirmäärasid, siis maksustatakse need tulu- ja sotsiaalmaksuga nagu erisoodustust.

Kui punktis 2 nimetatud hüvitise suurus ületab tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktis 2 kehtestatud piirmäärasid, siis maksustatakse need nagu palga lisa kõigi palgamaksetega.

Punktis 4 nimetatud hüvitiselt enne tulumaksu arvestamist täiendava maksuvaba tulu 64 euro mahaarvamise aluseks on töötaja kirjalik avaldus. Kui hüvitis ületab 64 eurot kuus, siis määra ületav osa maksustatakse tulumaksuga, kuid mitte sotsiaalmaksuga.


Sotsiaalmaksu arvestamisest

Sotsiaalmaksuga maksustatakse kõik rahalised väljamaksed, mis tulenevad töösuhtest. Üldjuhul arvestatakse sotsiaalmaksu töötajale rahas makstud tasudelt, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt (2015. aastaks on kuumääraks 355 eurot ehk sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks on 117,15 eurot).

Seega peab FIE:

 • töölepinguliste töötajate eest tasuma vähemalt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud sotsiaalmaksu miinimumi (ka siis, kui tegelik töötasu on kuumäärast väiksem).

Kuumääraga ei pea arvestama ja sotsiaalmaks tuleb maksta tegelikult makstud tasudelt, kui väljamakse saajaks on:

 • töötaja, kes saab riiklikku pensioni;
 • töötaja on 7–17 aasta vanune;
 • töötaja kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19aastast last;
 • ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud töötaja (õppur);
 • töö tegemisest keeldumisel (nt puhkus (v.a palgata puhkus) või haigus).


Maksuvaba tulu rakendamisel tuleb arvestada, et:

 • füüsilisele isikule makstud palgalt ja muudelt tasudelt võib igas kalendrikuus maha arvata 1/12 maksuvaba tulu aastasummast, s.t 2015. aastal 154 eurot ;
 • konkreetse maksustamisperioodi kohta kehtestatud maksuvaba tulu aastasumma (2015. aastal on 1848 eurot) arvatakse maha sama maksustamisperioodi tulust;
 • kuna väljamakse saaja võib saada tulu mitmest allikast, on lubatud nimetatud mahaarvamist teha üksnes töötaja poolt valitud ja väljamakse tegijale kirjalikult teatatud kohas (s.t töötaja peab FIE-le esitama kirjaliku sooviavalduse, et töötasu väljamaksmisel arvestatakse maksuvaba tuluga).
   

3. ERISOODUSTUSED

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav hüve, mida ettevõtja annab oma töötajale.

Erisoodustuseks võib olla näiteks tasuta või soodushinnaga toitlustamine. Sõiduvahendi või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, eluasemekulude täielik või osaline katmine, kulutused töötaja puhkuseks või meelelahutuseks jne.

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ja sotsiaalmaksu makstakse erisoodustuselt ning sellelt arvestatud tulumaksu summalt kokku vastavalt maksustamisperioodil kehtivale maksumäärale.

Erisoodustused ning nendelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks kajastatakse deklaratsiooni vormi TSD lisal 4.


Erisoodustuse andmisel tuleb arvestada, et:

 • töötajaks loetakse ka töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut;
 • soodustuse saamisel ei oma tähtsust, kas töötaja on FIE-ga töösuhtes või mitte – oluline on, et soodustus antakse seoses sellega, et isik oli /on töötaja tulumaksuseaduse tähenduses;
 • erisoodustuseks loetakse ka need soodustused, mida antakse töötaja abikaasale, elukaaslasele, vanemale või lapsele;
 • FIE (ka siis, kui ta on tööandjaks teisele isikule) ei saa teha iseendale erisoodustusi – sellised kulud loetakse ettevõtlusega mitteseotud kuludeks ja neid tuludest maha arvata ei saa. Samuti loetakse ettevõtlusega mitteseotud kulutusteks FIE abikaasale, vanemale, lapsele jne tehtud kulutused.
 • FIE võib töötajale tehtud erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast seda, kui erisoodustuselt on maksud tasutud.

Kui ettevõtja (FIE) kasutab oma isiklikku sõiduautot samaaegselt ettevõtluses ja isiklikus otstarbes, siis kantakse sõiduautole tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused ettevõtluse kuludesse vastava proportsiooniga. Proportsioon leitakse sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuse järgi. Iseenda suhtes ei saa ettevõtja rakendada hüvitist (tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 2) isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses, seda saab rakendada ainult töötajale.
 

Näide
Ettevõtja kasutab oma autot 60% ulatuses ettevõtluses ja 40% ulatuses isiklikuks otstarbeks. Ta teeb autole remonti 200 euro eest.
Ettevõtluse kuludesse on lubatud FIE-l kanda summa 120 eurot (200 x 60%). Ülejäänud 80 eurot (40%) on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja sellega ettevõtlustulusid vähendada ei saa.
 

Kui FIE aga annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale isiklikuks otstarbeks, siis tuleb FIE-l tasuda erisoodustust üldise korra alusel.


Lugege lisaks:
„Tööandja erisoodustuse arvutamise näiteid”4. NÄITEID TÖÖTAJALE TEHTAVATE VÄLJAMAKSETE, MAKSUDE JA MAKSETE ARVESTAMISE, DEKLAREERIMISE JA MAKSMISE KOHTA 2015. AASTAL

Erinevad näited deklaratsiooni vormi TSD lisa 1 täitmise kohta 2015. aastal on esitatud vastavas juhendis.Tagasi | Üles