Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile alates 15. november 2012

14. novembril 2012 avaldati Euroopa Liidu Teatajas L 316 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1029/2012  25. oktoober 2012, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile. Antud määrus jõustus 15. novembril 2012 ja seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2013.

Euroopa Komisjoni selgitused määruse kohaldamiseks:

1. Kohaldatavad päritolureeglid

Kohaldatavad päritolureeglid nagu on toodud määruse artiklis 2 lõikes 1 on GSP päritolureeglid. Artikli 2 lõike 1 alapunkte a) ja b) tuleb lugeda ja mõista nii, et sooduskorra alusel soodustuse kohaldamiseks tuleb järgida määruse 2454/93 I osa IV jaotise 2.peatüki 1. ja 1A jao 1. ja 2. alajaos (välja arvatud nende jagude artiklid 68-71, 90-97i ja artikli 97j lõige 2) sätestatud päritolureegleid ja administratiivse koostöö meetodeid ja protseduure. Eraldi tuleb rõhutada, et ainult kahepoolne kumulatsuioon Euroopa Liidu päritoluga materjalidega on Pakistanis lubatud. Teised kumulatsiooni liigid, kaasa arvatud piirkondlik kumulatsioon, ei ole lubatud.

 

2. Päritolusertifikaadi vorm A väljastamise kuupäev

Pakistani volitatud ametkonnad võivad alustada sertifikaatide vorm A, mis kannavad märget lahtris 4 “Autonomus measure- Regulation (EU) No 1029/12”, väljastamist nagu on toodud määruse artiklis 2 lõige 2, määruse jõustumise päeval ja peale seda päeva. Sertifikaatide tagantjärele väljastamine on võimalik ainult tingimustel, et artikli 97 l lõigete 2 ja 3 sätted sertifikaatide tagantjärele väljastamiseks on täidetud. Lisaks tuleb märkida, et ühepoolsete kaubandussoodustuste kohaldamiseks võib vastavaid päritolutõendeid väljastada tagantjärele vaid siis, kui kaubad eksporditi soodustuste jõustumise kuupäeval või peale seda. Seaduspärast kindlust ja ootust ei tohi laiendada väljaspoole soodustuste jõustumist. See järeldus on kooskõlastatud komisjoni õigusteenistusega.

 

3. Päritolusertifikaadi vorm A kasutamine

Kui importija taotleb sooduskohtlemist ühepoolsete kaubandussoodustuste alusel sertifikaadiga vorm A, millel on nõutav märge lahtris 4 ja vastav kvoot on ammendatud, on importijal lubatud kasutada sama päritolusertifikaati taotlemaks soodustusi üldise GSP soodustuse alusel.
Teisiti öeldes võivad EL liikmesriikide tollid aktsepteerida Pakistanile ühepoolsete kaubandusmeetmete alusel väljastatud sertifikaate vorm A kui korrektseid päritolutõendeid seoses soodustustega üldises GSPs.
See järeldus põhineb asjaolul, et ühepoolsete kaubandussoodustuste raames Pakistanile tuleb kasutada kaupade päritolu määratlemisel GSP päritolureegleid.

 

4. Tollimaksusoodustuste taotlemine ühepoolsete kaubandusmeetmete raames

Järgnevaid koode tuleb kasutada tollideklaratsioonis: 

  • Määruse I lisa kaubad (tollimaksust vabastatud, aga ilma sooduskvoodita):

Lahter 34: riigi kood PK
Lahter 36:: kood 300
Lahter 44: sertifikaat U065

  • Määruse II lisa kaubad (tollimaksust vabastatud, kuid kohaldatakse tariifikvoote):

 
Lahter 34: riigi kood PK
Lahter 36:: kood 320
Lahter 44: sertifikaat U065

 

NB! Nagu viidatud ülevalpool punktis 3, juhul kui vastav kvoot on ammendunud, võib tollideklaratsiooni muuta ja kohaldada GSP tollimaksusoodustust. Sel puhul tuleb deklaratsioonile märkida:

Lahter 34: riigi kood PK
Lahter 36:: kood 200
Lahter 44: sertifikaat N865

 


Aimi Pihel
676 2155